Planul de lucru al proiectului

EtapaDenumireData inceputData sfârșit
1Analizarea strategiei si a politicii spaţiale europene ca instrumente in serviciul politicilor interne si externe ale UE si a imperativelor sale sociale, economice si strategice, in scopul identificării direcţiilor si obiectivelor prioritare pentru participarea entităţilor romaneşti la realizarea de proiecte, produse, activităţi si aplicaţii pentru sectorul spaţial european. 22.10.201215.12.2012
2Identificarea entităţilor româneşti având potenţial de dezvoltare pentru participarea la activităţi de CDI, industriale şi de formare a resursei umane, in cadrul programelor obligatorii si opţionale ale ESA. 16.12.201231.07.2013
3Identificarea entităţilor româneşti din domenii conexe aeronautica si securitate etc. având potenţial de dezvoltare in realizarea de proiecte, produse, activităţi si aplicaţii pentru domeniul spaţial.1.08.201316.12.2013
4Identificarea de nise industriale la nivel naţional si european in domeniul spaţial, armonizarea cu Technology Master Plan, Technology Readiness Level si prevederile privind IPR pentru creşterea aportului entităţilor româneşti la realizarea programelor ESA.17.12.201330.06.2014
5Definirea direcţiilor si a obiectivelor de evoluţie strategică pe termen mediu si lung pentru participarea entităţilor româneşti la realizarea programului naţional STAR si a priorităţilor ESA - proiectele Galileo si GMES precum si a proiectelor privind schimbarea climatica, securitatea, competitivitatea si explorarea spaţiului.1.07.201415.12.2014
6Definirea Strategiei naţionale in domeniul spaţial si domenii conexe si implementarea strategiei având ca principal instrument de implementare Programul naţional de tehnologie spaţială si cercetare avansată STAR, precum si programele ESA pentru România.16.12.201422.10.2015

În cadrul etapei I a proiectului a fost elaborat studiul „Analizarea strategiei şi a politicii spaţiale europene ca instrumente în serviciul politicilor interne şi externe ale UE şi a imperativelor sale sociale, economice şi strategice, în scopul identificării direcţiilor şi obiectivelor prioritare pentru participarea entităţilor româneşti la realizarea de proiecte, produse, activităţi şi aplicaţii pentru sectorul spaţial european.”

Studiul analizează principalele documente de strategie şi politici spaţiale europene pe termen mediu şi lung promovate de ESA şi de organisme ale UE privind sectorul spaţial european, în scopul identificării direcţiilor şi obiectivelor prioritare de dezvoltare stabilite prin strategia „EUROPA 2020 - O strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, strategia spaţială şi politica spaţială europeană, precum şi programele obligatorii şi opţionale ale ESA.

Acestea arată printre altele direcţiile şi obiectivele prioritare în acest domeniu pe termen mediu şi lung, care trebuie luate în considerare pentru participarea entităţilor româneşti la cât mai multe activităţi şi aplicaţii în cadrul programelor obligatorii şi opţionale ale ESA.

Prin analiza acestora s-au identificat oportunităţile potenţiale pentru entităţile româneşti pe piaţa produselor, a activităţilor si aplicaţiilor din sectorul spaţial european, conform ultimei propuneri de program făcute de ESA la data de 20-21 noiembrie 2012, şi de asemenea direcţiile şi obiectivele prioritare favorabile de abordat de către entităţile româneşti în scopul creşterii competitivităţii acestora pentru participarea la programele si proiectele din domeniul cercetare-dezvoltare, industrial şi al serviciilor, inclusiv la activităţi de precalificare şi adaptare la cerinţele ESA.

Rezultatele etapei au permis crearea unei baze de date conţinând informaţii utile privind direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale sectorului spaţial naţional pe termen mediu şi lung precum şi oportunităţile de participare a entităţilor româneşti la programele şi activităţile de cercetare-dezvoltare, tehnologice şi pentru realizarea de componente electrice, electronice şi electromagnetice, subansamble şi repere pentru produse şi servicii spaţiale ale ESA.


Etapa a II-a realizează identificarea entităţilor româneşti cu potenţial de dezvoltare pentru participare la activităţi de CDI, industriale şi de pregătire a resursei umane, in programele obligatorii şi opţionale ale ESA.

Pentru actualizarea informaţiilor privind principalii actori implicaţi în activităţi de CDI, tehnologice şi de fabricaţie, aplicaţii şi servicii, şi de formare specialişti in domeniul spaţial au fost selectate următoarele categorii:

  • Entităţi care au contractat si derulează proiecte strategice si de CDI finanţate prin Programul de cercetare-dezvoltare-inovare Tehnologie Spaţială si Cercetare Avansată STAR, precum si partenerii de consorţiu ai acestora
  • Entităţi care sunt înscrise in registrul EMITS, acestea fiind considerate ca actori potenţiali datorita interesului manifestat pentru a participa la proiecte finanţate de ESA adresate exclusiv entităţilor româneşti

Entităţile selectate au fost grupate in trei mulţimi după cum urmează:

  • Mulţimea entităţilor formată din instituţii de învăţământ superior universitar si academic, alte sisteme educaţionale care desfăşoară activităţi de formare in domeniul spaţial, inclusiv centrele de cercetare ştiinţifică si de excelenţă din cadrul acestora;
  • Mulţimea entităţilor formată din institute, agenţii, staţiuni sau centre de cercetare-dezvoltare-inovare legal constituite, organizaţii non-profit, având ca obiect de activitate domeniul spaţial;
  • Mulţimea entităţilor formată din organizaţiile constituite ca societăţi comerciale care realizează activităţi de CDI, fabricaţie, tehnologice, aplicaţii si servicii in domeniul spaţial in cadrul programelor ESA sau derulează contracte directe sau indirecte cu organizaţii europene importante din domeniu pentru furnizarea de componente, repere si subansamble pentru produse spaţiale.

Pentru fiecare dintre actorii principali implicaţi au fost create fişe cuprinzând informaţii relevante care să permită evaluarea si identificarea entităţilor româneşti având potenţial de dezvoltare pentru participarea la activităţi in domeniul spaţial in cadrul programelor ESA si STAR.

Listele aferente celor trei mulţimi de entităţi împreună cu fişele individuale detaliate constituie baza de date actualizată la nivelul anului curent privind actorii principali din ţara noastră implicaţi in activităţi din domeniul spaţial, conform cu cerinţele exprimate de ROSA.


În cadrul etapei a III-a a proiectului s-a realizat identificarea entităţilor româneşti din domenii conexe (ex.: aeronautică, securitate) având potenţial de dezvoltare în realizarea de proiecte, produse, activităţi şi aplicaţii pentru domeniul spaţial.

În studiu sunt identificate şi evaluate societăţi comerciale din domenii conexe domeniului spaţial care desfăşoară activităţi pentru domeniul spaţial românesc sau şi-au declarat interesul, având potenţial de dezvoltare pentru participarea la diverse proiecte şi activităţi în cadrul programelor ESA şi programul naţional STAR.

Entităţile care fac obiectul studiului au fost selectate avându-se în vedere similitudini cu domeniul spaţial, adoptate ca şi criterii de analiză.

Pentru fiecare dintre aceste societăţi comerciale sunt completate fişe cuprinzând informaţii relevante care permit evaluarea şi identificarea entităţilor româneşti din domenii conexe având potenţial de dezvoltare pentru participarea la realizarea de proiecte, produse, activităţi şi aplicaţii în cadrul programelor ESA şi STAR.

Fişele individuale detaliate completate pentru entităţile selectate constituie baza de date actualizată la nivelul anului curent privind entităţile româneşti din domenii conexe implicate / interesate în desfăşurarea de activităţi în domeniul spaţial.

Pe baza analizei şi evaluării, se poate concluziona că o parte din societăţile comerciale cuprinse în studiu, dispunând de expertiza, capabilităţile tehnice şi tehnologice prezentate în fişele din anexă, în funcţie de complexitatea proiectelor spaţiale în care vor fi implicate, vor putea să îndeplinească integral sau parţial cerinţele impuse de domeniul spaţial, din punct de vedere al disponibilităţilor industriale, resurselor umane şi al infrastructurii.


Etapa a IV-a a avut ca scopuri principale identificarea de nişe industriale în domeniul spaţial, şi studierea prevederilor privind drepturile de proprietate intelectuală.

Identificarea de nişe industriale utilizează rezultatele studiilor si analizelor realizate în etapele anterioare ale proiectului. Au fost identificate nişe industriale pe baza nivelului de performanţă existent şi al potenţialului de dezvoltare din cadrul entităţilor industriale româneşti. Activitatea de bază a entităţilor industriale româneşti implicate în domeniul spaţial şi în domenii conexe acoperă o arie destul de largă de preocupări, iar capabilităţile existente în cadrul acestor entităţi industriale reprezintă un ansamblu complex care poate oferi o multitudine de facilităţi si oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi industriale de nişă în domeniul spaţial.

Analizele de marketing privind piaţa produselor, activităţilor şi aplicaţiilor spaţiale arată că piaţa globală este în creştere, iar concurenţa se intensifică ca urmare a afirmării unor noi naţiuni care deţin tehnologii spaţiale. În acest context, se subliniază mai mult decât oricând necesitatea autonomiei europene în domenii strategice ale sectorului spaţial, a promovării şi apărării accesului independent la spaţiu al Europei.

Studierea nivelului maturităţii tehnologice pentru armonizarea activităţilor de nişă identificate cu cerinţele ESA s-a efectuat pe baza “Technology Readiness Level Handbook”, un manual elaborat de ESA pentru aplicaţiile din domeniul spaţial care stabileşte măsura standard a maturităţii noilor tehnologii.

Este prezentat European Space Technology Master Plan – ESTMP, care este pregătit de către ESA împreună cu Comisia Europeană, statele membre ESA si industria europeană.

Proprietatea intelectuală este privită sub cele două componente ale sale, proprietatea industrială pe de o parte şi drepturile de autor şi drepturile conexe pe de altă parte.

Din legislaţia naţională în vigoare au fost selectate si sunt prezentate succint:

  • Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, una dintre legile speciale care reglementează protecţia drepturilor de proprietate industrială;
  • Legea nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autor si drepturile conexe care reglementează protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

În etapa a V-a a proiectului s-au definit direcţiile şi obiectivele de evoluţie strategică pe termen mediu şi lung pentru participarea entităţilor româneşti la realizarea programului naţional STAR şi a priorităţilor ESA.

Elaborarea studiului a avut în vedere:

  • Integrarea în direcţiile generale, priorităţile şi obiectivele stabilite prin documente de strategie care se referă la dezvoltarea durabilă, la cercetare-dezvoltare-inovare precum şi programe dedicate domeniului spaţial, emise la nivelul Uniunii Europene (prin comunicări ale Comisiei Europene şi Raportul de dezvoltare durabilă al ESA), şi la nivel naţional, prin: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României; Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014–2020; Programul de cercetare-dezvoltare-inovare STAR - Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată
  • Direcţiile rezultate din analiza multicriterială complexă pe baza datelor din etapele II, III şi IV ale proiectului care au condus la identificarea potenţialului de dezvoltare al entităţilor româneşti
  • Direcţiile şi obiectivele de evoluţie ale entităţilor implicate/interesate în activităţi de CDI sau industriale pentru domeniul spaţial conform bazei de date constituită din fişele de prezentare transmise de către aceste entităţi către coordonatorul proiectului.

Ca urmare a activităţilor efectuate au fost definite direcţiile şi obiectivele de evoluţie strategică pe termen mediu şi lung pentru creşterea participării entităţilor româneşti din domeniul spaţial şi domenii conexe la programele ESA şi STAR precum şi a proiectelor privind schimbarea climatică, securitatea, competitivitatea şi explorarea spaţiului. S-a ţinut seama printre altele de potenţialul de dezvoltare al entităţilor româneşti implicate/interesate în activităţi pentru domeniul spaţial şi domenii conexe, având drept criteriu de bază armonizarea interesului naţional cu obiectivele stabilite la nivelul ESA şi al Uniunii Europene.

Un rezultat de asemenea important a fost realizarea primei versiuni a Catalogului Spaţial, care prezintă capabilităţile tehnologice şi de cercetare ale entităţilor româneşti implicate în prezent în activităţi spaţiale şi conexe, acoperind o gamă largă de domenii de activitate, şi prezentând modul în care acestea sunt implicate în prezent în activităţi spaţiale.


Etapa a VI-a a proiectului a avut ca scop definirea strategiei naţionale în domeniul spaţial şi domenii conexe, luând în considerare ca instrument principal de implementare Programul naţional de tehnologie spaţială şi cercetare avansată STAR.

Strategia pe termen mediu şi lung a fost elaborată pe baza datelor şi a studiilor din etapele anterioare, în armonizare cu strategia naţională de dezvoltare durabilă, strategia şi politica spaţială a UE şi cu programele ESA. Strategia naţională în domeniul spaţial şi domenii conexe a definit direcţiile şi obiectivele strategice de evoluţie pe termen mediu şi lung care pot determina decisiv participarea entităţilor româneşti la activităţi şi aplicaţii în cadrul programelor spaţiale. Prin implementarea sa, strategia va constitui suportul central al consolidării şi dezvoltării durabile a domeniul spaţial românesc pe termen mediu şi lung.

A fost prezentată situaţia actuală a evoluţiei domeniului spaţial pe plan internaţional şi în ţara noastră pentru a evidenţia cadrul, nivelul de performanţă şi potenţialul de dezvoltare existente, precum şi direcţiile strategice/obiectivele spre care ţintesc pe termen mediu şi lung UE, ESA şi respectiv România. A fost evidenţiată de asemenea comunitatea domeniului spaţial din România, sub forma organizaţiilor din cercetare, industrie şi mediul academic care sunt implicate.

Pe baza rezultatelor din etapele anterioare şi a unor criterii legate de direcţiile naţionale şi europene de dezvoltare, s-au definit obiectivele generale şi specifice care pot determina pe termen mediu şi lung dezvoltarea ştiinţifică, tehnico-industrială şi economică a organizaţiilor din domeniul spaţial şi domenii conexe.

Principalele direcţii de acţiune ale strategiei naţionale sunt definite în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate de organizaţiile care fac parte din comunitatea domeniului spaţial şi domeniile conexe.

În final sunt prezentate principiile de implementare a strategiei şi cadrul instituţional de implementare având ca instrument principal Programul de cercetare - dezvoltare - inovare Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR, aflat în responsabilitatea, managementul şi execuţia ROSA.

Un rezultat important a fost şi realizarea catalogului spaţial “Space Activities in Romania 2014-2015”, care prezintă capabilităţile entităţilor româneşti implicate în activităţi spaţiale şi conexe, având un rol important în încurajarea şi promovarea sectorului spaţial românesc.